Music Scholarship Competition

2023
Singing

2022
Instrumentalists

PRIZE MONEY
R100 000

Musiekbeurs
Kompetisie

2023
Sang

2022
Instrumentaliste

PRYSGELD
R100 000

Please read all the information below before entering the competition | Lees asb al die inligting hieronder voor jy vir die kompetisie inskryf

RULES
 1. The competition is only open to South African citizens who are at school/studying in the Free State
 2. Age limit: Not older than 22 years (instrumentalists) or 26 years (singers) on the closing date for entries.
 3. Candidates must present repertoire equivalent or higher than UNISA, ABRSM or TRINITY Grade 8 standard.
 4. A maximum of five candidates will go through to the final prizewinner concert
 5. Only ONE prize of R100 000 will be awarded
 6. Previous winners of this bursary are not allowed to enter again
REËLS
 1. Kompetisie is slegs toeganklik vir Suid-Afrikaanse burgers wat ten tye van die kompetisie in die Vrystaat skoolgaan/studeer
 2. Ouderdomsbeperking: nie ouer as 22 jaar (instrumentaliste) en 26 jaar (sangers) ten tye van die sluitingsdatum nie
 3. Kandidate moet repertorium aanbied wat gelykstaande of hoër is as UNISA, ABRSM of TRINITY Graad 8 standaard
 4. ’n Maksimum van vyf finaliste dring deur na finale pryswenners-
  konsert 
 5. Slegs EEN prys van R100 000 word toegeken
 6. Vorige wenners van die kompetisie mag nie weer deelneem nie
APPLICATIONS
2023: Singers

The recording must include German and two more languages of the candidate’s choice. One Art song and one Opera/Oratorio recitative and
aria must also be included. All works must be sung in the original language.
No traditional or popular music may be presented.

Singers must be accompanied by a pianist and the accompanist during the competition will be the responsibility of the candidate.

 • Closing date for singers: 5 March 2023 before 10:00 and
  upload the following:
  • Certified copy of ID
  • Certified copy of the last practical examination report/
   certificate completed
  • Proof of registration from School or University
  • A sworn affidavit that the applicant did not previously receive any training abroad.
  • An unedited video recording with a duration of minimum 15 minutes, maximum 20 minutes of three contrasting works from three different style periods
 • The competition for singers will take place on 25-27 March 2023.
 • Entries are free
2022: INSTRUMENTALISTS
 • Candidates must register on the competition website before
  22 August 2022 at 23:59 and upload the following:
  • Certified copy of ID
  • Certified copy of the last practical examination report/
   certificate completed
  • Proof of registration from School or University
  • A sworn affidavit that the applicant did not previously receive any training abroad.
  • An unedited video recording with a duration of minimum 15 minutes, maximum 20 minutes of three contrasting works from three different style periods
 • Entries are free

INSKRYWINGS
2023: SANGERS

Die video opname moet Duits asook twee ander tale van u keuse insluit met werke verteenwoordigend van 3 styltydperke. Een kunslied en een Opera/
Oratorium resitatief en aria  moet ingesluit wees. Alle werke moet in die oorspronklike taal uitgevoer word. Geen tradisionele of ligte musiek mag aangebied word nie.
Sangers moet deur ’n pianis begelei word op die opname en tydens die kompetisie is alle begeleiers die verantwoordelikheid van die kandidaat. 

 • Kandidate moet voor 5 Maart om 10:00 2023 op die kompetisie webwerf registreer en die volgende daar oplaai:
  • Gesertifiseerde afskrif van ID
  • Gesertifiseerde afskrif van laaste praktiese eksamen rapport
   en/of sertifikaat
  • Bewys van registrasie van huidige skool of universiteit
  • ‘n Beëdigde verklaring dat die applikant nie voorheen enige buitelandse opleiding ontvang het nie.
  • ’n Ongeredigeerde video opname van minimum 15 minute, maksimum 20 minute in lengte, met drie kontrasterende werke wat drie verskillende stylperiodes verteenwoordig
 • Kompetisiedatum vir Sangers: 25-27 Maart 2023
 • Inskrywings is gratis
2022: INSTRUMENTALISTE
 • Kandidate moet voor 22 Augustus 2022 om 23:59 op die kompetisie webwerf registreer en die volgende
  daar oplaai:
  • Gesertifiseerde afskrif van ID
  • Gesertifiseerde afskrif van laaste praktiese eksamen rapport
   en/of sertifikaat
  • Bewys van registrasie van huidige skool of universiteit
  • ‘n Beëdigde verklaring dat die applikant nie voorheen enige buitelandse opleiding ontvang het nie.
  • ’n Ongeredigeerde video opname van minimum 15 minute, maksimum 20 minute in lengte, met drie kontrasterende werke wat drie verskillende stylperiodes verteenwoordig
 • Inskrywings is gratis
FINALISTS
2023: Singers

At the prize winners concert finalists will have to present at least four works representative of 3 different style periods. The programme must include a recitative and aria from an opera/oratorio, as well as a German art song.
The finalists will then also have to sing an opera aria or an art song composed by an indigenous South African composer. This programme may not be shorter than 20 or longer than 30 minutes.

2022: INSTRUMENTALISTS

Candidates who proceed to the final prize winner’s concert will be notified by e-mail. At this concert a further external adjudicator will serve on the panel. This concert will take place in the Odeion at the University of the
Free Sate.  At the prize winners concert candidates will be expected to play THREE contrasting works of which ONE work must be a complete sonata or a work in cyclic form.


FINALISTE
2023: Sangers

Tydens die konsert moet die finaliste ten minste 4 werke aanbied wat verteenwoordigend is van 3 verskillende styltydperke. Dit moet 'n resitatief en aria  uit 'n Oratorium/Opera insluit,  asook 'n Duitse kunslied. Van die finaliste sal verder verwag word om 'n vyfde werk , hetsy  'n opera aria of kunslied, deur  een van die inheemse komponiste  van Suid Afrika  aan te bied.
Die tydsduur van die finale program mag nie korter as 20 of langer as 30 minute wees nie.

2022: INSTRUMENTALISTE

Kandidate wat na die finale pryswennerskonsert deurdring sal teen 20 Desember 2022 in kennis gestel word. Tydens hierdie konsert sal daar ’n verdere eksterne beoordelaar op die paneel dien. Hierdie konsert sal in die Odeion by die Universiteit van die Vrystaat plaasvind. Tydens die pryswennerskonsert sal daar van kandidate verwag word om DRIE kontrasterende werke aan te bied waarvan EEN ’n volledige sonate of sikliese werk moet wees. Alle werke moet minstens op graad 8 vlak wees.


TERMS & CONDITIONS
Prize Money

The winner will receive the bursary once the following criteria are met:

 • The winner has to supply details of proposed study to the competition management for approval

 • The bursary can be used for study in South Africa or abroad

 • The winner has to supply the competition management with two positive progress reports from the teacher/head of department at the chosen institution. The first report is due after six months of study and the second after completion of the first academic year

Adjudicating panel

Anneke Lamont, Charl du Plessis, Hans Potgieter and Johan Cromhout

TERME EN VOORWAARDES
Prysgeld

Die prysgeld word soos volg aan die pryswenner uitbetaal wanneer daar aan die volgende vereistes voldoen is:

 • Die wenner se voorgenome studieplanne en aansoeke in die buiteland aan die kompetisiebestuur voorgelê en goedgekeur is. Na aanleiding van die behoeftes en toekomsplanne word die prysgeld aan die wenner uitbetaal in oorleg met die raad en leiding van die kompetisiebestuur

 • Die beursgeld vir studie in Suid-Afrika of in die buiteland aangewend word

 • Die kandidaat twee positiewe vorderingsverslae van die gekose studieleier/hoof van die departement aan die kompetisiebestuur voorlê. Die eerste verslag moet na ses maande van studie en die tweede na voltooing van die eerste jaar ingedien word

Beoordelaarspaneel

Anneke Lamont, Charl du Plessis, Hans Potgieter en Johan Cromhout

OTHER ENQUIRIES

Please contact us for any further information regarding this competition.

ANDER NAVRAE

Kontak ons gerus vir meer inligting t.o.v. die kompetisie

 

Contact | Kontakbesonderhede

E: bursary@humannaude-trust.co.za
PO Box | Posbus  29584
Danhof, Bloemfontein 9310
T: +27 (0)51 436 7148

Follow Us

  

© Copyright humannaude-trust.co.za  |  Privacy policy